top of page
about_us_pic_lighter.png

Our Statutes

Crypto Economy Organization (CEO)

Įstatai

1.    Bendros nuostatos

1.1.     Crypto Economy Organization (liet. Kripto ekonomikos organizacija)(toliau vadinama Asociacija) – ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, nevyriausybinė organizacija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais. Asociacijos tikslas – atstovauti asociacijos narių interesus, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingas veiklas.
1.2.     Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais. O taip pat ir šiais Įstatais bei vidiniais dokumentais.
1.3.     Teisinė forma – asociacija.
1.4.     Finansiniai Asociacijos metai – kalendoriniai metai.
1.5.     Asociacija gali turėti antspaudą.

2.    Asociacijos tikslai, veiklos sritys bei rūšys

2.1.     Asociacijos tikslai:
2.1.1. vienyti visus kripto ekosistemos dalyvius ir kitus asmenis, palaikančius kripto ekonomikos vystymąsi;
2.1.2. atstovauti visų kripto ekosistemos dalyvių socialinius, teisinius ir ekonominius interesus bei atsakomybes tarpinstituciniu, valstybiniu ir tarptautiniu lygmeniu;
2.1.3. sukurti ir palaikyti draugišką kripto ekosistemos vystymo aplinką glaudžiai bendradarbiaujančią su kitomis ekonominėmis ekosistemomis;
2.1.4. populiarinti kripto ekonomiką visuomenėje bei skatinti nuolatinį Asociacijos narių profesinį tobulėjimą.
2.2.     Siekdama savo tikslų Asociacija (veiklos sritys ir rūšys):
2.2.1. aktyviai dalyvauja kuriant ir tobulinant patikimus kripto ekosistemos dalyvių socialinius santykius ir draugišką verslo, žinių dalinimosi ir mokslo aplinką,
2.2.2. siekdama sukurti efektyvų ir konkurencingą kripto ekosistemos reguliavimą bendradarbiauja su įstatymų leidėjais ir priežiūros institucijomis;
2.2.3. skatina blokų grandinės ir kitų išskirstytųjų duomenų apdorojimo technologijų pažinimą, diegimą, plėtrą bei naudojimą
2.2.4. kripto ekosistemos dalyviams teikia rekomendacijas susijusiais verslo, teisės, finansavimo, ugdymo(si) ir kitais veiklos klausimais,
2.2.5. identifikuoja, plėtoja ir skatina bendradarbiavimą bei tarpusavio pasitikėjimą tarp kripto ekosistemos dalyvių bei valstybinių ir tarptautinių institucijų;
2.2.6. skatina ir vysto bendradarbiavimą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis;
2.2.7. formuoja bei plėtoja kripto ekosistemos dalyvių ir projektų sutelktinio finansavimo veiklos etikos normas bei skatina etikos kodekso laikymąsi;
2.2.8. skatina bei prisideda kuriant, diegiant mokslo inovacijas ir technologijas tarpusavio atsiskaitymo, apskaitos, duomenų apdorojimo, socialinių ryšių bei kitose srityse;.
2.2.9. skatina, organizuoja, prisideda rengiant renginius, šviečiant ar kitaip supažindinant visuomenę su kripto ekosistemos technologijomis ir jų galimybėmis;
2.2.10. leidžia leidinius ir knygas;
2.2.11. konsultuoja ir teikia kitas paslaugas savo nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
2.2.12. vykdo kitą teisėtą veiklą neprieštaraujančią šiems įstatams bei galiojantiems įstatymams.
3.3.     Asociacija gali gauti paramą.

 

3.    Asociacijos narių teisės ir pareigos


3.1.     Asociacijos nariais gali būti Lietuvos ir užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys.
3.2.     Asociacijos nario teisės:
3.2.1.    Dalyvauti Asociacijos veikloje, susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti  informaciją apie veiklą;
3.2.2.    Teikti siūlymus, reikšti savo nuomonę apie Asociaciją;
3.2.3.    Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
3.2.4.    Bet kuriuo metu išstoti iš Asociacijos.
3.3.     Asociacijos nario pareigos:
3.3.1.    Dalyvauti Asociacijos veikloje;
3.3.2.    Laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti Visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų sprendimus;
3.3.3.    Laiku mokėti nario mokestį;
3.3.4.    Laikytis Asociacijos narių etikos ir gerosios praktikos principų kodekso, profesinio elgesio standartų;
3.4.     Asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti prašymą Asociacijos valdybos patvirtinta tvarka.  
3.5.     Asociacijos narystės netenkama:
3.5.1.    pateikus prašymą vykdančiajam direktoriui;
3.5.2.    laiku nesumokėjus nario mokesčio;
3.5.3.    nesilaikant įstatų, taip pat atvejais kai nario ir Asociacijos vertybės skiriasi – valdybos sprendimu.

4.    Asociacijos organai

4.1.     Asociacijos organai yra:
4.1.1.    Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Visuotinis susirinkimas);
4.1.2.    Kolegialus valdymo organas – Valdyba;
4.1.3.    Vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius.

5.    Visuotinis narių susirinkimas

5.1.     Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas.
5.2.     Visuotinis narių susirinkimas:
5.2.1.    Keičia Asociacijos įstatus;
5.2.2.    Sprendžia dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo ir nustato proceso tvarką;
5.2.3.    Nustato Valdybos narių skaičių;
5.2.4.    Renka Valdybos narius;
5.2.5.    Tvirtina metinę veiklos ataskaitą;
5.2.6.    Tvirtina metines finansines atskaitas;
5.2.7.    Sprendžia dėl kitų Asociacijų įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų.
5.3.     Asociacijos nariai visuotiniame narių susirinkime turi po 1 balsą. Asociacijos reglamente gali būti numatyta papildomų balsų suteikimo tvarka.
5.4.     Visuotinis susirinkimas organizuojamas bent kartą per metus. Eilinis Visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas per 4 mėn. nuo finansinių Asociacijos metų pabaigos. Asociacijos Vykdantysis direktorius yra atsakingas už Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą. Nariai turi būti informuoti apie Visuotinio narių susirinkimo laiką, datą, vietą bei darbotvarkę ne mažiau kaip prieš 5 dienas Valdybos nustatyta tvarka.
5.5.     Visuotinis susirinkimas gali būti inicijuotas 1/3 visų Asociacijos narių arba Valdybos.
5.6.     Jei vykdantysis direktorius nėra narys, vykdantysis direktorius gali dalyvauti Visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.
5.7.     Sprendimai visuotiniame narių susirinkime priimami kuomet ne mažiau nei ½ narių dalyvauja susirinkime.
5.8.     Jeigu visuotiniame narių susirinkime kvorumo nebuvo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas ne anksčiau kaip po 1 valandos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus dėl klausimų, kurie buvo susirinkimo, kuris neįvyko, darbotvarkėje, nepriklausomai kiek narių dalyvauja.
5.9.     Sprendimai dėl 5.2.1 ir 5.2.2 priimami, kai už juos balsuoja ne mažiau nei 2/3 dalyvaujančių Visuotiniame narių susirinkime.
5.10.    Nariai Visuotiniame narių susirinkime gali balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimo, įskaitant rinkimus ir elektroninį balsavimą, tvarka, kiti Visuotinio narių susirinkimo organizavimo klausimai nustatomi Asociacijos reglamente, kurį tvirtina Valdyba.

6.    Kolegialus valdymo organas – Valdyba


6.1.     Asociacijos Valdyba yra kolegialus valdymo organas.
6.2.     Valdybos narių skaičių nustato Visuotinis narių susirinkimas, bet jis turi dalintis iš 3.
6.3.     Valdyba renkama 3 metų kadencijai. Valdybos nariai gali užimti Valdybos nario pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Kasmet renkama 1/3 valdybos narių.
6.4.     Valdyba:
6.4.1.    Rengia Asociacijos strategiją;
6.4.2.    Skiria ir atšaukia vykdantįjį direktorių;
6.4.3.    Renka Prezidentą ir viceprezidentus;
6.4.4.    Keičia Asociacijos buveinės adresą;
6.4.5.    Tvirtina Asociacijos reglamentą;
6.4.6.    Priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
6.4.7.    Priima ir šalina narius;
6.4.8.    Atstovauja Asociaciją;
6.4.9.    Atlieka kitas valdybos funkcijas.
6.5.     Valdybos darbą organizuoja Valdybos pirmininkas – Prezidentas, kuris renkamas iš Valdybos narių.
6.6.     Prezidentą pavaduoja Valdybos pirmininko pavaduotojai – viceprezidentai, kurie renkami iš Valdybos narių.
6.7.     Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus.
6.8.     Valdyba gali priimti sprendimus, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė Valdybos narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų Valdybos narių balsų dauguma.
6.9.     Valdybos nariai gali balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimo tvarka, įskaitant rinkimus ir elektroninį balsavimą, reikalavimai Prezidento ir viceprezidentų pareigybėms, kiti Valdybos darbo organizavimo klausimai nustatomi Asociacijos reglamente, kurį tvirtina Valdyba. Asociacijos reglamente taip pat nustatoma, kuriuos sandorius gali sudaryti vykdantysis direktorius vienasmeniškai, kuriems reikia Valdybos pritarimo, o kuriuos sudaro Valdyba.

7.    Vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius

7.1.     Direktorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kuris vykdo kasdienes Asociacijos veiklas, laikydamasis tikslų, kurie yra nustatyti šiuose Įstatuose bei vidiniuose dokumentuose, ir taip pat atstovauja Asociacijai išoriniuose santykiuose.
7.2.     Vykdantįjį direktorių skiria ir atleidžia Valdyba.
7.3.     Vykdantysis direktorius atlieka savo pareigas laikydamasis įstatymų, šių Įstatų bei Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos priimtų sprendimų.
7.4.     Vykdantysis direktorius:
7.4.1.    Administruoja Asociacijos veiklą;
7.4.2.    Atstovauja Asociaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
7.4.3.    Įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo ir Valdybos sprendimus;
7.4.4.    Parengia Asociacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą bei pateikia juos nariams;
7.4.5.    Teikia reikalingus dokumentus bei informaciją Juridinių asmenų registrui;
7.4.6.    Nariams teikia su Asociacijos veikla susijusią svarbią informaciją pagal atskiru dokumentu nustatytą informacijos teikimo nariams tvarką;
7.4.7.    Registruoja Asociacijos narius;
7.4.8.    Viešai skelbia reikalingą informaciją visuomenei;
7.4.9.    Atlieka kitas valdymo funkcijas.

8.    Įstatų keitimo tvarka

8.1.     Įstatai gali būti keičiami 2/3 Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
8.2.     Nauji įstatai įsigalioja po to, kai yra įregistruojami Juridinių asmenų registre.

9.    Filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo tvarka

9.1.     Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima Valdyba. Filialai ir atstovybės veikia pagal Valdybos patvirtintus nuostatus.
9.2.     Filialai ir atstovybės yra steigiami, reformuojami ir likviduojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais.

10.    Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo bei veiklos kontrolės tvarka

10.1.    Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
10.2.    Asociacijos lėšas sudaro:
10.2.1.    Stojamieji įnašai ir nario mokesčiai, jeigu yra numatyti, bei savanoriški narių įnašai;
10.2.2.    Fizinių ar juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
10.2.3.    Lėšos iš šiuose įstatuose numatytų veiklų ir kitos teisėtai gautos lėšos.
10.3.    Asociacijos veiklos kontrolę vykdo Visuotinis narių susirinkimas.

11.    Asociacijos pranešimai ir skelbimai

11.1.    Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
11.2.    Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams Valdybos nustatyta tvarka.

 

 

Įgaliotas asmuo
Vytautas Kašėta

2018 m. vasario 23 d.

Crypto Economy Organization (CEO)

Statute

1. General provisions

 

1.1. Crypto Economy Organization (hereinafter referred to as Association) is a legal person of limited civil liability, a non-governmental organization founded in accordance with the Law on Associations of the Republic of Lithuania and other laws applicable in jurisdiction of the Republic of Lithuania. The aim of the Association is to represent interests of the members and satisfy public interests through activity of public benefit.

1.2. Association operates in accordance with the Constitution of the Republic of Lithuania and other laws applicable in the jurisdiction of the Republic of Lithuania as well as in accordance with this Statute and its internal regulations.

1.3. Legal form is association.

1.4. The financial year of the Association is the calendar year.

1.5. The Association may have a stamp.

2. Goals, areas and types of activity of the Association

 

2.1. The goals of Association to:

2.1.1. unite all stakeholders of crypto ecosystem and other persons, supporting the development of crypto economy;

2.1.2. represent social, legal and economic interests and responsibilities of the entire crypto ecosystem stakeholders on interinstitutional, national and international levels.

2.1.3. create and support friendly environment for crypto ecosystem development in close collaboration with other existing economic ecosystems;

2.1.4. promote crypto economy in the society and encourage permanent professional development of the members of Association.

2.2. When aiming for its goals the Association (fields and types of activity):

2.2.1. is actively involved in creating and developing a friendly business environment and social relationships of the trustworthy crypto ecosystem participants;

2.2.2. is collaborating with regulating institutions and policy makers in order to achieve effective and competitive crypto ecosystem regulation;

2.2.3. is promoting the introduction, integration, development and usage of blockchain and other distributed ledger technologies;

2.2.4. is providing recommendations to crypto ecosystem participants in relation to business, law, finance, education and other activities;

2.2.5. is identifying, developing and promoting cooperation and mutual trust between the participants of the crypto ecosystem and governmental or international institutions.

2.2.6. is promoting and developing cooperation on national and international levels; 

2.2.7. is shaping and developing ethical norms of the crypto ecosystem participants and projects crowdfunding activities and is fostering compliance with the ethical code of conduct;

2.2.8. is encouraging and contributing towards the creation of, and the integration of science technologies and innovations of peer-to-peer settlement, accounting, data processing, social media and other areas;

2.2.9. is promoting, organizing, contributing to  organizing events or other activities to introduce crypto ecosystem technologies and their capabilities to the society;

2.2.10. releases publications and books;

2.2.11. advices and renders other services to its members and other individuals;

2.2.12. is conducting other lawful activities which are non-conflicting to these statutes and existing laws.

2.3. Association may receive contributions (charity).

 

3. Rights and obligations of members of Association

 

3.1.Lithuanian and foreign physical and legal persons may be members of the Association.

3.2. Rights of the member of the Association:

3.2.1. Participate in the activities of the Association, access documents of the Association and obtain information on its activities;

3.2.2. Propose suggestions, express opinion on the Association;

3.2.3. Participate and vote in general meetings of members;

3.2.4. Resign from the Association at any time.

3.3. Obligations of the member of the Association:

3.3.1. Participate in the activities of Association;

3.3.2. Exercise decisions of general meetings of members and governing bodies;

3.3.3. Timely pay membership fee.

3.3.4. Obey and promote the good practice principals, ethical code of conduct and the standards of professional activities of the members of the Association

3.4. Person willing to become member of Association shall submit request.

3.5. Membership shall be lost:

3.5.1. by submission of the request to ExecutiveDirector;

3.5.2. failure to pay membership fee on time;

3.5.3. in case of breach of Statutes, also in case when member‘s and Association’s values differ – by the decision of the Board.

 

4. Bodies of the Association

 

4.1. Bodies of the Association are the following:

4.1.1. General Meeting of Members (hereinafter referred to as General Meeting);

4.1.2. Collegial governing body is the Board;

4.1.3. Sole executive body is Executive Director.

 

5. Meeting of members

 

5.1. General Meeting of members is the supreme body of the Association.

5.2. The General Meeting of members shall:

5.2.1. Amend the Statute;

5.2.2. Decide on reorganization or liquidation of the Association and establish the process thereof;

5.2.3. Decide on the number of Board members;

5.2.4. Elect the Board members;

5.2.5. Approve annual activity report;

5.2.6. Approve annual financial statements;

5.2.7. Take decisions regarding other matters assigned to the competence of the General Meeting by the Law on Associations and other laws of the Republic of Lithuania.

5.3. Association members at the General Meeting of members shall have 1 vote each. Procedure of allocating additional votes might be foreseen in Regulations on the General Meeting of members.

5.4. General Meeting of members takes place at least once a year. The ordinary General Meeting of members shall be convened within 4 months after the end of the financial year of the Association. The Executive Director is responsible for the convocation of the General Meeting of members. Members shall be informed about the time, date, location and agenda of the General Meeting at least 5 days in advance in the order set by the Board.

5.5. General Meeting of members may be initiated by 1/3 of all members or the Board.

5.6. If Executive Director is not a member, Executive Director may participate in the General Meeting of members without the right to vote.

5.7. Decisions of the General Meeting of members are adopted if at least 1/2 of members participate in the Meeting.

5.8. If the quorum has not been met in the General Meeting of the members, a repeated General Meeting of the members shall be convened not earlier than after 1 hour. Repeated General Meeting of the members may take decisions on the issues that were on the agenda of the meeting which was not held, regardless of how many members are present.

5.9. Decisions on 5.2.1 and 5.2.2 are adopted if at least 2/3 of participating members at the General Meeting of members support the decision.

5.10. The members may vote in General meeting of members electronically. The voting rules, including elections and electronic voting, other organizational issues of General Meeting of members shall be set in the Regulations of Association, adopted by the Board.

 

6. Collegial governing body – the Board

 

6.1. The Board of the Association is a collegial governing body.

6.2. The General Meeting of members sets the number of Board members, but it must divide from 3.

6.3. The Board is elected for the term of 3 years. The members of the Board shall be eligible for the position of member of the Board not more than two terms in a row. 1/3 of Board members is elected each year.

6.4. The Board shall:

6.4.1. Prepare strategy of the Association;

6.4.2. Appoint and call off Executive Director;

6.4.3. Elect President and vice-presidents;

6.4.4. Change the address of the Association;

6.4.5. Approve the Regulations of Association;

6.4.6. Make decisions on establishing other legal persons or becoming member of other legal persons;

6.4.7. Accept and expel members;

6.4.8. Represent Association;

6.4.9. Executes other functions of the Board.

6.5. The work of the Board shall be organized by Chairman of the Board – the President, who is elected from among members of the Board.

6.6. The President is assisted by vice-chairs of the Board – Vice-presidents, who are elected from among members of the Board.

6.7. A Board member may decide to resign before the end of her term.

6.8. The Board shall make decisions when at least one-half of the Board members are present. The decisions shall be taken by a simple majority of the Board members present.

6.9. The Board members may vote electronically. Voting rules, including elections and electronic voting, requirements for the positions of President and Vice-presidents, other organizational issues of the Board shall be set in the Regulations of Association, adopted by the Board. The Regulations of Association also set which deals shall be concluded by Executive Director individually, which can be concluded with the permission of the Board, and which can be concluded by the Board.

 

7. Sole executive governing body – Executive Director

 

7.1. Executive Director is a sole executive body of the Association, who conducts day to day operations of the Association in accordance with the goals established in this Statute and internal documents as well as represents the Association externally.

7.2. Executive Director shall be appointed and dismissed by the Board.

7.3. Executive Director carries his duties in accordance with existing laws, this Statute, and decisions of the General Meeting of members and the Board.

7.4. Executive Director shall:

7.4.1. Administrate activities of the Association;

7.4.2.Represent Association in relations with third parties;

7.4.3.Implement the decisions of the General Meeting of members and Board;

7.4.4.Draft the annual financial statements and the activity report and presents them to the members;

7.4.5.Submit necessary documentation and data of the Association to the Register of Legal Entities;

7.4.6.Provide important information on the activity of the Association to its members according to the procedure established in a separate document;

7.4.7.Register members of the Association;

7.4.8.Announce necessary information to the public;

7.4.9.Execute other executive functions.

 

8. Statute amendment procedure

 

8.1. This Statute may be amended by 2/3 majority of the members participating in the General Meeting of members.

8.2. New Statute comes into force only after it is registered at the Register of Legal Entities.

 

9. The procedure of establishing branches and representative offices and terminating activities

 

9.1. The decision to establish a branch or a representative office shall be adopted by the Board. They operate according to regulations approved by the Board.

 

9.2. Branches and representative offices are established, reformed and dissolved in accordance with the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Association and other laws operating in The Republic of Lithuania.

 

10. Order of the use and control of the Association funds and revenues

 

10.1. Funds and revenues are used for the implementation of the goals of the Association.

10.2. Association’s revenues comprise:

10.2.1. Entry fees and membership fees, if such are established, as well as voluntary member contributions;

10.2.2. Non-reimbursable contributions of money or assets from physical or legal persons;

10.2.3. Income from activities foreseen in this Statute, and other legal revenues.

10.3. Control of the activity of the Association is carried out by the General Meeting of members.

 

11. Control of the activity of the Association is carried out by the General Meeting of members.

 

11.1. In cases when information of the Association has to be published publicly, this is done in electronic form at the “Public Announcements of Legal Entities” of the Register of Legal Entities.

11.2. Decisions of the governing bodies, announcements and other information are sent to the members in the order set by the Board.

Authorised person

Vytautas Kašėta

February 23, 2018.

bottom of page